18. Konkurs Koło 2016
Pytania i odpowiedzi

 

Pytania i odpowiedzi

36. Czy jest możliwość wykorzystania w pracy innych zdjęć, oczywiście podając na planszy źródło?

Uczestnikom wykorzystującym np. inne zdjęcia muszą przysługiwać do nich nieograniczone prawa autorskie, które nie naruszają praw, bądź dóbr osób trzecich (Regulamin konkursu, punkt 5. Warunki konkursu).

35. Czy istnieje możliwość uczestniczenia w konkursie również osoby z innego kraju, która nie jest zameldowana w Polsce, ale w współpracy z osobą z Polski?

Zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby zamieszkałe w Polsce, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Kryterium to dotyczy zarówno pojedynczego Uczestnika jak i każdego z członków Zespołu Projektowego. Z tego względu nie jest możliwe wzięcie udziału w Konkursie przez osobę nieposiadającą w Polsce miejsca zamieszkania, nawet jeżeli pozostali członkowie Zespołu Projektowego spełniają ten warunek.

34. Czy 100m2 powierzchni maksymalnej obiektu to powierzchnia użytkowa, czy powierzchnia zabudowy? Czy powierzchnia zadaszenia nie będąca jednocześnie pomieszczeniem wlicza się w te 100m2?

Jako maksymalną powierzchnię całkowitą należy przyjąć powierzchnię zabudowy oraz powierzchnię zadaszeń, czyli powierzchnia zadaszenia całego obiektu nie powinna przekroczyć 100 m2.

33. Mam pytanie do punktu 5.1. regulaminu. Chodzi dokładnie o fragment : "(...)udział mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania w Polsce, o ile zgłoszone prace nie będą pozostawać w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą (...)". Czy to oznacza, że prowadząc biuro architektoniczne nie mogę brać udziału w konkursie, czy nie mogę występować pod nazwą swojego biura?

Prowadząc biuro architektoniczne można wziąć udział w konkursie, ale jako osoba fizyczna.

32. Co z zagospodarowaniem zielonego ciągu spacerowego? W materiałach jest załączona mapa alei Roguckiego, ale w regulaminie nie ma nic o sposobie zagospodarowania. Zakres obejmuje cała aleję czy tylko fragment zaznaczony na szaro?

Warunki konkursu podane są w jego Regulaminie.

31. Czy obligatoryjne jest przedstawienie na wizualizacjach projektowanego budynku wpisując go w zdjęcia, czy istnieje możliwość wymodelowania otoczenia?

Zakres opracowania projektu podany jest w punkcie 4. Regulaminu konkursu.

30. Czy planowane jest zrealizowanie zwycięskiego projektu i czy w związku z tym przy ocenie prac będzie brany pod uwagę ewentualny budżet jego realizacji?

Kryteria oceny prac podane są w punkcie 9. Regulaminu konkursu.

29. Czy dopuszczalne jest częściowe zagłębienie budynku w teren?

Obiekt opisany jest w punkcie 3.4 Regulaminu konkursu.

28. Czy istnieje możliwość lokalizowania niektórych elementów integralnych z projektowanym budynkiem, takich jak: ciągi piesze, zadaszenia, murki oporowe itp. poza wytyczoną granicą opracowania?

Granica opracowania pokazana jest na fragmencie mapy – załącznik nr 1 A.

27. Czy opis pracy konkursowej ma być wysłany jako sam tekst czy zapisany w konkretnym formacie?

Opis techniczny – sam tekst - należy wstawić w określone miejsce, podczas wstawiania projektu na stronę www.konkurskolo.pl

26. Czy pliki dotyczące pracy konkursowej mają być wysłane na maila czy umieszczane będą na stronie przez uczestnika konkursu?

Informacje na temat zawartości zgłoszenia i umieszczania prac konkursowych przez Uczestnika na stronie www.konkurskolo.pl podane są w punktach 4.3 i 5.4 Regulaminu konkursu

25. Do kiedy najpóźniej należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny na stronie?

Terminarz konkursu podany jest w punkcie 11. Regulaminu. Termin wstawiania prac - do 09.05.2016 do godziny 23.59.

24. Czy możliwa jest ingerencja w istniejącą zieleń (wycięcie drzew na zaznaczonym obszarze lub zasadzenie nowych)?

Decyzja należy do Uczestnika konkursu.

23. W jakim stopniu należy zagłębiać się w temat instalacji - czy trzeba sprecyzować źródła pobierania wody, energii (z miasta, albo własna); czy trzeba projektować elementy wentylacji (czerpnia, wyrzutnia, inne technologie)?

Instalacje opisane są w punkcie 3.6 Regulaminu konkursu.

22. Czy forma obiektu jest całkowicie dowolna, czy istnieją jakieś regulacje prawne dotyczące umieszczenia obiektu na działce, intensywności zabudowy i udziału powierzchni biologicznie czynnej?

Decyzja należy do Uczestnika konkursu.

21. Czy organizator planuje zamieść podkład mapowy w formacie dwg?

Mapy w załącznikach do konkursu są tylko w plikach JPG.

20. Na stronie głównej konkursu widnieje informacja "Zaplanuj miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców - zielony ciąg spacerowy, połączony ze Starym Miastem i nabrzeżem wiślanym." W materiałach jest udostępniona mapa w skali 1:2000 całego ciągu spacerowego, ale w regulaminie w zakresie opracowania projektu nie ma wzmianki o zagospodarowaniu alei. Czy organizator przewiduje zamieszczenie tego elementu na planszach konkursowych? Czy wybór należy do uczestnika?

Przedmiot konkursu i jego warunki określone są w Regulaminie XVIII Konkursu KOŁO „Projekt łazienki 2016” .

19. Czy jest definiowana wysokość zabudowy?

Jeżeli w regulaminie nie są podane szczegóły jak np. wysokość zabudowy – oznacza to, że decyzja należy do uczestnika konkursu.

18. Czy Organizator planuje uzupełnienie zdjęć o nowe, wiosenne?

W załączniku nr 3 - Zdjęcia okolicy projektowanej łazienki - będą „wiosenne” fotografie.

17. Czy studenci też mogą startować?

Konkurs ma charakter otwarty. Informacja w punkcie 5.1 Regulaminu.

16. Czy obiektowi toalety muszą towarzyszyć funkcje dodatkowe?

Program funkcjonalny opisany jest w punkcie 3.3 Regulaminu Konkursu. Fakultatywne funkcje lub usługi:
- zadaszenie (ochrona przed deszczem);
- miejsce do odpoczynku;
- miejsce na urządzenia vedingowe (sprzedaż napojów i przekąsek);
- informator Urzędu Miasta Płocka – urządzenie reklamowe (citylight, monitor lub infokiosk);
- miejsce dla rowerów

15. Jeśli zespół składa się z dwóch osób i każda zalogowana jest pod inny adresem email, to czy taki zespół może zgłosić dwa projekty na każdy z adresów email?

Z jednego adresu może być wysłany tylko jeden projekt. Na adres e-mailowy reprezentanta zespołu wysyłane jest godło, login i hasło dostępu. Członkowie zespołu otrzymują na swój adres e-mailowy link do akceptacji warunków konkurs.
W opisanym w pytaniu przypadku – osoba która jest członkiem zespołu, może zgłosić swój projekt samodzielnie lub jako reprezentant zespołu.

14. Czy opis projektu ma się znaleźć w obszarze planszy?

Wszystkie elementy powinny być umieszczone na planszy.

13. Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą brać udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne. Projekty nie mogą być przygotowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

12. Czy jedna osoba, rejestrując się poprzez kilka różnych adresów email, może wysłać kilka prac (zakładając, że do każdego adresu jest przypisane inne godło)? Proszę o jednoznaczną odpowiedź tak lub nie.

Tak. Jedna osoba, która ma kilka różnych adresów e-mailowych z każdego adresu może wysłać inną pracę.

11. Jak wygląda ocena nadesłanych prac? Ile jest etapów oceny? Czy jury w pełnym składzie bierze udział w każdym etapie oceny?

Każda praca bierze udział w konkursie Głównym i Internetowym.
W Konkursie Głównym Jury w I etapie oceny prac, na zakodowanym portalu internetowym, wybierze w tajnym głosowaniu 20 projektów do Grupy Finałowej. Następnie Organizator wydrukuje wybrane prace na planszach formatu 100 x 70 cm i przedstawi je na posiedzeniu członkom Sądu Konkursowego do ostatecznej oceny i przyznania nagród.
W Konkursie Internetowym – wszystkie prace oceniają Internauci. Praca, która uzyska najwięcej głosów otrzymuje Wyróżnienie Internautów

10. Czy można po rejestracji zmienić opcje samodzielny autor projektu na reprezentant zespołu?

Przed przystąpieniem do rejestracji należy wybrać opcję startu w konkursie, jako samodzielny autor lub reprezentant zespołu. Ze względów technicznych nie ma możliwości zmiany opcji.

9. Czy wymagane 2 wizualizacje obiektu z zewnątrz pokazujące wpisanie się w otoczenie muszą by wykonane z wykorzystaniem zdjęć z załącznika 3.?

Dopuszczalne jest korzystanie podczas przygotowywania wizualizacji obiektu z innych zdjęć niż te pokazane w załączniku nr 3.Jednocześnie należy przestrzegać warunków regulaminu (punkt 5.3 Potwierdzenie praw autorskich), w których Uczestnik oświadcza, że „nie narusza w żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich”.

8. W jak licznych grupach maksymalnie można wykonywać koncepcje architektoniczne tematu?

Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o liczebność grupy projektowej.

7. Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie projektowania mogą brać udział w Konkursie?

Zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu Konkursu udział w Konkursie mogą wziąć osoby fizyczne, o ile zgłoszone prace nie będą pozostawać w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą i nie zostaną wykonane w ramach działalności gospodarczej. Dopuszczalna jest więc sytuacja, w której Uczestnikiem Konkursu będzie osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą (przykładowo w zakresie projektowania), jednak wykonanie przez nią pracy konkursowej nie nastąpi w ramach tej działalności. W tym przypadku Organizator zastrzegł sobie możliwość żądania złożenia pisemnego oświadczenia o spełnieniu tego warunku.

6. W regulaminie podane jest że "udział mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w Polsce.". Tymczasowo mieszkam za granicą, chociaż jestem obywatelem polskim. Chciałbym się dowiedzieć czy mogę wziąć udział w konkursie? Czy mógłbym być częścią zespołu projektowego?

Zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu Konkursu aby wziąć udział w Konkursie należy mieć miejsce zamieszkania w Polsce. Za osobę posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

a) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub

b) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeśli więc spełniony jest przynajmniej jeden z powyższych warunków możliwe jest wzięcie udziału w Konkursie przez osobę tymczasowo przebywającą za granicą, niezależnie od posiadanego przez nią obywatelstwa.

5. Czy w projektowanej toalecie należy zastosować wyroby wszystkich marek wymienionych w pkt. 3.6 regulaminu, czy można wyposażyć łazienkę w wyroby tylko jednej z nich?

Toaleta powinna być wyposażona tylko w wyroby marek KOŁO, KERAMAG i GEBERIT oraz inne produkty oferowane przez Sanitec Koło - dotyczy to np. akcesoriów dla niepełnosprawnych. Nie muszą być zastosowane wyroby wszystkich wspomnianych marek.

4. Czy mogę wysłać na konkurs dwa projekty? Jeden jako samodzielny uczestnik konkursu i drugi jako reprezentant zespołu projektantów?
Czy można zgłosić pracę konkursową np. przez dwuosobowy zespół, w którym reprezentantem zespołu będzie raz jedna, a raz druga osoba?

W systemie może znajdować się tylko 1 unikatowy adres e-mailowy, niezależnie od tego czy Uczestnik jest liderem zespołu czy członkiem.
Nie ma możliwości zarejestrowania się na te same adresy e-mailowe po raz drugi i nie ma możliwości wysłania 2 projektów z tego samego adresu. Można natomiast zarejestrować się na te same dane (imię i nazwisko) ale na inny adres e-mail.

3. Czy można wyposażyć łazienkę w większą ilość toalet i umywalek niż jest to podane w regulaminie?

Program funkcjonalny dokładnie określa wyposażenie toalety.

2. Prowadzę własną działalność gospodarczą, czy mogę wziąć udział w konkursie jako osoba fizyczna?

Tak.

1. Do kiedy można wstawiać projekty na stronie konkurskolo.pl?

Zgodnie z regulaminem projekty można wstawiać do dnia 09.05.2016 r. do godziny 23.59.

Kompletny projekt koncepcyjny musi być wstawiony na stronę przed upływem tego terminu. W związku z przewidywanym dużym „ruchem” na stronie konkursowej ostatniego dnia, prosimy o wcześniejsze dokonywanie rejestracji i wstawienie projektu.

Zadaj pytanie

Wyślij