Pytania i odpowiedzi

decyzja należy do uczestnika konkursu, z punktu rewitalizacji funkcje dodatkowe pełnią w tym projekcie kluczową rolę mając za zadanie ucywilizować teren. Wskazane funkcje dodatkowe zostały zaproponowane przez Miasto, można tez zaproponować swoje.

Budynek w całości to 185 m2. Maksymalna powierzchnia całkowita toalety wynosi 35 m2, natomiast maksymalna powierzchnia całkowita przeznaczona na dodatkowe funkcje lub usługi wynosi 150 m2.. Należy wliczyć do powierzchni całkowitej powierzchnię miejsca poboru opłat, powierzchnię pomieszczenia technicznego i powierzchnię przeznaczoną pod komunikację. Należy wliczyć do powierzchni całkowitej powierzchnię zajmowaną przez ściany

Decyzja pozostaje po stronie uczestnika. Należy pamiętać, że projektowany jest budynek z funkcją toalety a funkcje dodatkowe wskazało miasto.

Zgodnie z pkt 3.6 „Toaletę należy wyposażyć w wyroby marki KOŁO, KERAMAG i GEBERIT oraz inne produkty oferowane przez spółkę Geberit. Wykończenie ścian powinno być łatwe w utrzymaniu czystości. Rodzaj zastosowanych materiałów i technologii wykonania obiektu wybiera projektant, jednak preferowane są rozwiązania, które nie wpłyną na wzrost kosztu ewentualnej inwestycji. Wyboru rodzaju i typu armatury, akcesoriów, okładzin ścian, oświetlenia, luster, wieszaków itp. dokonuje Uczestnik Konkursu.

Boisko jest ogólnodostępne, ogrodzenie ma za zadanie tylko i wyłącznie ograniczyć możliwość wyrzucenia piłki na drogę - jest potrzebne ze względów zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na boisku (bliskość drogi, niebezpieczeństwo wyrzucenia piłki na jezdnie) – ale można je przeprojektować. Boisko jest administrowane przez Szkołę SP 40, ale w żaden sposób to nie ogranicza dostępu do boiska.

Informacje znajdują się pod linkiem do mapy Poznania:
http://195.216.117.150/sip/nmap/mapa/1/default#
wysokość terenu:
Warstwy tematyczne mapy:
- Fotogrametria
  - Rzeźba terenu
    - Punkt naturalnej wysokości terenu
    - Skarpa nieumocniona

Uczestnikom wykorzystującym np. inne zdjęcia muszą przysługiwać do nich nieograniczone prawa autorskie, które nie naruszają praw, bądź dóbr osób trzecich (Regulamin konkursu, punkt 5. Warunki konkursu).

Zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby zamieszkałe w Polsce, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Kryterium to dotyczy zarówno pojedynczego Uczestnika jak i każdego z członków Zespołu Projektowego. Z tego względu nie jest możliwe wzięcie udziału w Konkursie przez osobę nieposiadającą w Polsce miejsca zamieszkania, nawet jeżeli pozostali członkowie Zespołu Projektowego spełniają ten warunek.

Obiekt opisany jest w punkcie 3.4 Regulaminu konkursu.

Opis techniczny – sam tekst - należy wstawić w określone miejsce, podczas wstawiania projektu na stronę www.konkurskolo.pl

Informacje na temat zawartości zgłoszenia i umieszczania prac konkursowych przez Uczestnika na stronie www.konkurskolo.pl podane są w punktach 4.3 i 5.5 Regulaminu konkursu

Terminarz konkursu podany jest w punkcie 11. Regulaminu. Termin wstawiania prac - do 08.05.2017 do godziny 23.59.

Mapy w załącznikach do konkursu są tylko w plikach JPG.

Jeżeli w regulaminie nie są podane szczegóły jak np. wysokość zabudowy – oznacza to, że decyzja należy do uczestnika konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty. Informacja w punkcie 5.1 Regulaminu.

Program funkcjonalny opisany jest w punkcie 3.3 Regulaminu Konkursu. Program funkcjonalny zespołu:
Toaleta:
- toaleta dla kobiet (1 kabina, 1 umywalka);
- toaleta dla mężczyzn (1 kabina, 1 pisuar, 1 umywalka);
- miejsce na przewijak dla niemowląt;
- pomieszczenie techniczne (sprzęt porządkowy, urządzenia techniczne);
Dodatkowe funkcje lub usługi:
- samoobsługowa;
- wandaloodporna;
- dodatkowo oświetliła teren;
- wypożyczalnia sprzętu sportowego, którego można by było używać na boisku szkolnym;
- zadaszenie (ochrona przed deszczem);
- miejsce do siedzenia;
- stojak na rowery;
- lokalizacja dla automatu sprzedającego (napoje, przekąski);
- informator Urzędu Miasta - urządzenie reklamowe (citylight, monitor lub infokiosk);
- nadajnik WiFi;
- przycisk alarmowy (wezwanie pomocy);
- dodatkowe funkcje sportowe budynku, nawiązujące charakterem do pobliskiej szkoły;

Z jednego adresu może być wysłany tylko jeden projekt. Na adres e-mailowy reprezentanta zespołu wysyłane jest godło, login i hasło dostępu. Członkowie zespołu otrzymują na swój adres e-mailowy link do akceptacji warunków konkurs.
W opisanym w pytaniu przypadku – osoba która jest członkiem zespołu, może zgłosić swój projekt samodzielnie lub jako reprezentant zespołu.

Wszystkie elementy powinny być umieszczone na planszy.

W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne. Projekty nie mogą być przygotowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Każda praca bierze udział w konkursie Głównym i Internetowym.
W Konkursie Głównym Jury w I etapie oceny prac, na zakodowanym portalu internetowym, wybierze w tajnym głosowaniu 20 projektów do Grupy Finałowej. Następnie Organizator wydrukuje wybrane prace na planszach formatu 100 x 70 cm i przedstawi je na posiedzeniu członkom Sądu Konkursowego do ostatecznej oceny i przyznania nagród.
W Konkursie Internetowym – wszystkie prace oceniają Internauci. Praca, która uzyska najwięcej głosów otrzymuje Wyróżnienie Internautów

Przed przystąpieniem do rejestracji należy wybrać opcję startu w konkursie, jako samodzielny autor lub reprezentant zespołu. Ze względów technicznych nie ma możliwości zmiany opcji.

Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o liczebność grupy projektowej.

Zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu Konkursu udział w Konkursie mogą wziąć osoby fizyczne, o ile zgłoszone prace nie będą pozostawać w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą i nie zostaną wykonane w ramach działalności gospodarczej. Dopuszczalna jest więc sytuacja, w której Uczestnikiem Konkursu będzie osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą (przykładowo w zakresie projektowania), jednak wykonanie przez nią pracy konkursowej nie nastąpi w ramach tej działalności. W tym przypadku Organizator zastrzegł sobie możliwość żądania złożenia pisemnego oświadczenia o spełnieniu tego warunku.

Zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu Konkursu aby wziąć udział w Konkursie należy mieć miejsce zamieszkania w Polsce. Za osobę posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

a) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub

b) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeśli więc spełniony jest przynajmniej jeden z powyższych warunków możliwe jest wzięcie udziału w Konkursie przez osobę tymczasowo przebywającą za granicą, niezależnie od posiadanego przez nią obywatelstwa.

 

Toaleta powinna być wyposażona tylko w wyroby marek KOŁO, KERAMAG i GEBERIT oraz inne produkty oferowane przez GEBERIT - dotyczy to np. akcesoriów dla niepełnosprawnych. Nie muszą być zastosowane wyroby wszystkich wspomnianych marek.

W systemie może znajdować się tylko 1 unikatowy adres e-mailowy, niezależnie od tego czy Uczestnik jest liderem zespołu czy członkiem.
Nie ma możliwości zarejestrowania się na te same adresy e-mailowe po raz drugi i nie ma możliwości wysłania 2 projektów z tego samego adresu. Można natomiast zarejestrować się na te same dane (imię i nazwisko) ale na inny adres e-mail.

Zgodnie z regulaminem projekty można wstawiać do dnia 08.05.2017 r. do godziny 23.59.

Kompletny projekt koncepcyjny musi być wstawiony na stronę przed upływem tego terminu. W związku z przewidywanym dużym „ruchem” na stronie konkursowej ostatniego dnia, prosimy o wcześniejsze dokonywanie rejestracji i wstawienie projektu.

Budynek zostanie podłączony do przyłączy, ma być jednak nie związany z gruntem, w znaczeniu „ obiekt przenośny”. W punkcie 3.1 Regulaminu jest dokładny opis lokalizacji i podobnych obiektów znajdujących się na tym terenie np. Pawilon Nowej Gazowni. Na Mapie poglądowej ul. Mostowej zaznaczony jest przebieg sieci.