XVII Konkurs Koło 2015
Pytania i odpowiedzi

 

Pytania i odpowiedzi

23. Do kiedy można wstawiać projekty na stronie konkurskolo.pl?

Zgodnie z regulaminem projekty można wstawiać do dnia 19.05.2015 r. do godziny 23.59.

Kompletny projekt koncepcyjny musi być wstawiony na stronę przed upływem tego terminu. W związku z przewidywanym dużym „ruchem” na stronie konkursowej ostatniego dnia, prosimy o wcześniejsze dokonywanie rejestracji i wstawienie projektu.

22. Prowadzę własną działalność gospodarczą, czy mogę wziąć udział w konkursie jako osoba fizyczna?

Tak.

21. Czy można wyposażyć łazienkę w większą ilość toalet i umywalek niż jest to podane w regulaminie?

Program funkcjonalny dokładnie określa wyposażenie toalety.

20. Czy mogę wysłać na konkurs dwa projekty? Jeden jako samodzielny uczestnik konkursu i drugi jako reprezentant zespołu projektantów?
Czy można zgłosić  pracę konkursową np. przez dwuosobowy zespół, w którym reprezentantem zespołu będzie raz jedna, a raz druga osoba?

W systemie może znajdować się tylko 1 unikatowy adres e-mailowy, niezależnie od tego czy Uczestnik jest liderem zespołu czy członkiem.
Nie ma możliwości zarejestrowania się na te same adresy e-mailowe po raz drugi i nie ma możliwości wysłania 2 projektów z tego samego adresu. Można natomiast zarejestrować się na te same dane (imię i nazwisko) ale na inny adres e-mail.

19. Czy w projektowanej toalecie należy zastosować wyroby wszystkich marek wymienionych w pkt. 3.6 regulaminu, czy można wyposażyć łazienkę w wyroby tylko jednej z nich?

Toaleta powinna być wyposażona tylko w wyroby marek KOŁO, KERAMAG i GEBERIT oraz inne produkty oferowane przez Sanitec Koło - dotyczy to np. akcesoriów dla niepełnosprawnych. Nie muszą być zastosowane wyroby wszystkich wspomnianych marek.

18. W programie funkcjonalnym (pkt. 3.3 regulaminu) wyszczególniono pomieszczenie dla obsługi, a w pkt. 3.4 regulaminu obiekt opisany jest jako bez obsługi. Czy to pomieszczenie dla obsługi jest pomieszczeniem czysto technicznym - magazynowym, czy na stały pobyt pracownika obsługi?

W obiekcie nie jest przewidziana obsługa dlatego nie planuje się stałego pobytu pracownika. Pomieszczenie przewidywane jest na sprzęt porządkowy.

17. W regulaminie podane jest że  "udział mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w Polsce.". Tymczasowo mieszkam za granicą, chociaż jestem obywatelem polskim. Chciałbym się dowiedzieć czy mogę wziąć udział w konkursie? Czy mógłbym być częścią zespołu projektowego?

Zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu Konkursu aby wziąć udział w Konkursie należy mieć miejsce zamieszkania w Polsce. Za osobę posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce  uważa się osobę fizyczną, która:
a) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub
b) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Jeśli więc spełniony jest przynajmniej jeden z powyższych warunków możliwe jest wzięcie udziału w Konkursie przez osobę tymczasowo przebywającą za granicą, niezależnie od posiadanego przez nią obywatelstwa.

16. Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie projektowania mogą brać udział w Konkursie?

Zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu Konkursu udział w Konkursie mogą wziąć osoby fizyczne, o ile zgłoszone prace nie będą pozostawać w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą i nie zostaną wykonane w ramach działalności gospodarczej. Dopuszczalna jest więc sytuacja, w której  Uczestnikiem Konkursu będzie osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą (przykładowo w zakresie projektowania), jednak wykonanie przez nią pracy konkursowej nie nastąpi w ramach tej działalności. W tym przypadku Organizator zastrzegł sobie możliwość żądania złożenia pisemnego oświadczenia o spełnieniu tego warunku.

15. W jak licznych grupach maksymalnie można wykonywać koncepcje architektoniczne tematu?

Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o liczebność grupy projektowej.

14. W nawiązaniu do opublikowanego już pytania nr 1 bardzo proszę sprecyzować czy "inne elementy i funkcje przydatne dla osób korzystających z toalety lub wypoczywających w parku" muszą znajdować się pod zadaszeniem, czy może to być na przykład wydzielona w budynku toalety (z pow. 100 m2) szatnia?

Zapis mówiący o „innych elementach i funkcjach..” oznacza, że decyzja należy do Uczestnika konkursu.

13. Odbyłam wirtualny spacer po parku na google maps i zauważyłam, że wiele drzew jest nieudokumentowanych na mapach z załączników. Jak więc spełnić jedno z kryteriów regulaminu konkursu, jakim jest zachowanie istniejących drzew skoro nie znam ich dokładnej lokalizacji?

Położenie toalety powinno uwzględniać zachowanie istniejących drzew, które zaznaczono na załączonych mapach.  W wypadku podjęcia decyzji o realizacji obiektu, przyszły inwestor podejmie starania mające na celu ochronę innych niż pokazane na mapach drzew.

12. Czy wymagane 2 wizualizacje obiektu z zewnątrz pokazujące wpisanie się w otoczenie muszą by wykonane z wykorzystaniem zdjęć z załącznika 3.? Załóżmy, że swój obiekt zlokalizuję w miejscu niepokazanym na tychże zdjęciach (lub pokazanym niedokładnie/pod nieodpowiednim kątem) - raczej nie mam możliwości wykonania zdjęć samemu, ale widzę następujące możliwości:
- wykorzystanie widoków z google maps street view,
- wykorzystanie zdjęć pokazujących podobną scenerię, ale nie będących zdjęciami Parku Zachodniego
Czy powyższe możliwości są dopuszczalne?

Dopuszczalne jest korzystanie podczas przygotowywania wizualizacji obiektu z innych zdjęć niż te pokazane w załączniku nr 3. Muszą to być jednak zdjęcia obszaru lokalizacji toalety w Parku Zachodnim we Wrocławiu oraz wskazanie ujęcia z jakiego zostało zrobione zdjęcie.

Jednocześnie należy przestrzegać warunków regulaminu (punkt 5.3 Potwierdzenie praw autorskich), w których Uczestnik oświadcza, że „nie narusza w żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich”.

11. Działka pod toaletę znajduje się na terenie zlikwidowanego w latach 60. poniemieckiego cmentarza ewangelickiego. Czy w związku z tym istnieje zagrożenie dla realizacji obiektu w takiej lokalizacji?

Teren obecnego Parku Zachodniego przed wojną był Cmentarzem Komunalnym na Kozanowie - Kommunal Friedhof in Cosel ( Coselel Friedhof), a dokładniej jego drugą częścią uruchomioną w 1919 r. "Nekropolia funkcjonowała do 1950 roku. Przeznaczona do likwidacji w 1967 roku." Wg "Cmentarze dawnego Wrocławia" autorzy: Marek Burak, Halina Okólska wyd. Muzeum Architektury we Wrocławiu Wrocław 2007.

Park Zachodni jest użytkowany jako teren rekreacyjny przez mieszkańców bliższych i dalszych osiedli tj. Kozanowa, Popowic i Gadowa Małego, Pilczyc, Popowic od ponad sześćdziesięciu lat. Powstały tam ścieżki spacerowe, aleje, place zabaw przy których, jak w innych parkach we Wrocławiu, powinna zostać zrealizowana toaleta plenerowa.

10. Z regulaminu wynika, iż ma to być obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, czy z tego wynika, iż nie może to być jedna kondygnacja podziemna? Chodzi mi o obiekt całkowicie schowany pod ziemią i w ten sposób bezkolizyjnie wpisujący się w parkowe otoczenie.

Obiekt opisany jest w punkcie 3.4 Regulaminu konkursu.

9. Co oznacza zdrój w ramach konkursu?

Zdrój oznacza fontannę/źródełko wody pitnej przystosowane do zainstalowania np. na wolnym powietrzu na zewnątrz budynku. Stosowane w miejscach publicznych do zaspokojenia pragnienia w higieniczny sposób.

8. Czy można po rejestracji zmienić opcje samodzielny autor projektu na reprezentant zespołu?

Przed przystąpieniem do rejestracji należy wybrać opcję startu w konkursie, jako samodzielny autor lub reprezentant zespołu. Ze względów technicznych nie ma możliwości zmiany opcji.

7. Czy dostęp do toalety musi być zabezpieczony jakimś systemem "kontrolowanego wejścia" np. bramką, barierką lub drzwiami na monety, czy toaleta może być dostępna bez takich ograniczeń?

Punkt 3.4 Regulaminu: „Obiekt (…) bez obsługi np. zamek przystosowany do wrzucania monet lub inną formę kontrolowanego wejścia”. Oznacza to, że wybór rozwiązania należy do Projektanta.

6. Jak wygląda ocena nadesłanych prac? Ile jest etapów oceny? Czy jury w pełnym składzie bierze udział w każdym etapie oceny?

Każda praca bierze udział w konkursie Głównym i Internetowym.

W Konkursie Głównym Jury w I etapie oceny prac, na zakodowanym portalu internetowym, wybierze w tajnym głosowaniu 20 projektów do Grupy Finałowej. Następnie Organizator wydrukuje wybrane prace na planszach formatu 100 x 70 cm i przedstawi je na posiedzeniu członkom Sądu Konkursowego do ostatecznej oceny i przyznania nagród.

W Konkursie Internetowym – wszystkie prace oceniają Internauci. Praca, która uzyska najwięcej głosów otrzymuje Wyróżnienie Internautów

5. Czy jedna osoba, rejestrując się poprzez kilka różnych adresów email, może wysłać kilka prac (zakładając, że do każdego adresu jest przypisane inne godło)? Proszę o jednoznaczną odpowiedź tak lub nie.

Tak. Jedna osoba, która ma kilka różnych adresów e-mailowych z każdego adresu może wysłać inną pracę.

4. Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą brać udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne. Projekty nie mogą być przygotowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą .

3. Czy opis projektu ma się znaleźć w obszarze planszy?

Wszystkie elementy powinny być umieszczone na planszy.

2. Jeśli zespół składa się z dwóch osób i każda zalogowana jest pod inny adresem email, to czy taki zespół może zgłosić dwa projekty na każdy z adresów email?

Z jednego adresu może być wysłany tylko jeden projekt.  Na adres e-mailowy reprezentanta zespołu wysyłane jest godło, login i hasło dostępu. Członkowie zespołu otrzymują na swój adres e-mailowy link do akceptacji warunków konkurs.

W opisanym w pytaniu przypadku – osoba która jest członkiem zespołu, może zgłosić swój projekt samodzielnie lub jako reprezentant zespołu.

1. Czy obiektowi toalety muszą towarzyszyć funkcje dodatkowe?

Program funkcjonalny opisany jest w punkcie 3.3 Regulaminu Konkursu.

Dodatkowo powinno być zadaszenie, stojak na rowery i zdrój. Uczestnik Konkursu może zaproponować inne elementy, które będą przydatne dla osób korzystających z toalety lub wypoczywające w parku.

Zadaj pytanie

Wyślij