Projekt:
#1227 - Toaleta w dolinie

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1227

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Ingerencje w teren ograniczają się do wykonania zagęszczonej nawierzchni piaskowo-żwirowej w celu podniesienia parametrów technicznych i uregulowania istniejącej drogi dojazdowej oraz zaaranżowania przedpola projektowanego budynku, przystosowanego pod względem spadków i gęstości nawierzchni do poruszania się osób o ograniczonych sprawnościach.
W ramach zagospodarowania projektuje się wykonanie podziemnych zbiorników retencjonujących wodę deszczową, oczyszczających ścieki szare oraz oczyszczające i rozsączające ścieki czarne(do czasu realizacji sieci ks).
Projektowany budynek poza nawiązywaniem do tradycyjnych form architektury regionu został zainspirowany zagospodarowaniem zastanym w terenie. Surowe, nieco prowizoryczne formy ławo-stołów o czytelnym podziale elementów konstrukcyjnych stały się motywem przewodnim dla projektowanego budynku. Fundamenty w postaci żelbetowych słupów ograniczają ingerencję w grunt i wynoszą budynek ponad poziom terenu zapewniając możliwość swobodnego nagromadzenia śniegu w strefach okapu. Siatka slupów została związana rusztem tworzonym przez żelbetowe belki podwalinowe i drewniane legary posadzki. Wymienione elementy tworzą strefę cokołową budynku, powyżej której wznosi się drewniana konstrukcja szkieletowa, której głównym elementem jest płatwiowo-kleszczowa więźba dachowa. To ona nadaje właściwą formę budynku, przełamaną na elewacji frontowej przysztychem, który pozwala na otwarcie się budynku w stronę polany oraz uwidacznia logikę kształtowania bryły. Zastosowanie konstrukcji szkieletowej pozwoli na oszczędzenie ilości zużytych materiałów i umożliwi uzyskanie wysokich parametrów izolacyjności termicznej przegród. Sekwencja wiązarów wyznacza moduł, na którym rozwiązano rzut budynku. Rzut, który odwołuje się do rozkładu tradycyjnej chaty podhalańskiej. W centralnej części umieszczono otwartą przestrzeń (sień) komunikacyjną, z której dostępne są poszczególne pomieszczenia użytkowe, tj. toalety i pom. gosp. TPN. Układ ten został zdublowany w części technicznej zapewniając dostęp do pomieszczeń technicznych, a także osłoniętą przestrzeń na lokalizacje zewnętrznych urządzeń technicznych, które ukryte za frontową elewacją nie będą wpływały na odbiór terenu. Projektuje się wyposażenie budynku w instalację wod-kan z odzyskiem ścieków szarych i wody deszczowej, c.o i c.w.u. ze źródłem w postaci pompy ciepła wspomaganej instalacją PV oraz perowskitową. Projektowane rozwiązania uczynią budynek zero energetycznym.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9