Rejestracja

Masz już konto? Zaloguj się
Jestem studentem roku, Wydziału Architektury na
W Konkursie „Debiut Roku” mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy niebędący zespołem projektowym w rozumieniu pkt. 5.2. Regulaminu, posiadający w czasie trwania Konkursu status studenta min. II roku Wydziału Architektury. W ramach Konkursu „Debiut Roku” Sąd Konkursowy wybierze 2 Uczestników, którzy otrzymają możliwość odbycia miesięcznego płatnego stażu w wybranym przez Organizatora biurze architektonicznym. Termin rozpoczęcia stażu zostanie ustalony indywidualnie z nagrodzonymi Uczestnikami.

Zgody Uczestnika Konkursu „Projekt Łazienki 2021”

Obowiązek informacyjny dla Uczestników Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych w związku z organizacją konkursu: „Projekt Łazienki 2021” (dalej jako: „Konkurs”) jest spółka Geberit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu, nr 1, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000038776, NIP:9510065262, REGON: 011269245, o kapitale zakładowym 10 638 000,00 zł opłaconym w całości. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: geberit.pl@geberit.com oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 376 01 02.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem: dataprotection@geberit.com.
 3. W związku z organizacją Konkursu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe uczestników wskazane w formularzu dostępnym na stronie www.konkurskolo.pl obejmujące: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, informacje o roku studiów, informacje o posiadanym statusie studenta min. II roku Wydziału Architektury, informacje o fakcie bycia cudzoziemcem. Administrator może żądać oświadczeń od osób zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie dotyczących spełnienia przez osobę zainteresowaną przesłanek uprawniających do zakwalifikowania do uczestnictwa w Konkursie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO):
  • udzielonej przez Uczestnika Konkursu, której udzielenie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie, w celu prawidłowej realizacji Konkursu, obejmującej niezbędne czynności organizacyjne oraz czynności potrzebne do przyznania nagrody,
  • udzielonej przez członka zespołu projektowego w celu zgłoszenia członka zespołu przez wyznaczonego reprezentanta,
  • udzielonej przez Uczestnika Konkursu w celu otrzymania informacji marketingowych Administratora,
  • udzielonej przez Uczestnika Konkursu w celu promowania przyszłych edycji Konkursu, przeprowadzenia wystawy prac zgłoszonych w konkursie oraz udostępnienia tych prac w Internecie po zakończeniu niniejszej edycji konkursu.
 1. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagrody dla laureatów Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 2. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):
  • w celu przeprowadzenia zgłoszenia zespołu projektowego przez wyznaczonego reprezentanta – dane członków zespołu projektowego przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora do momentu, kiedy każdy członek zespołu projektowego wyrazi zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, w takim zakresie Administrator posiada dane członków zespołu projektowego od reprezentanta zespołu,
  • w celu obrony, dochodzenia, ustalenia ewentualnych roszczeń.
 1. Odbiorcami przetwarzanych w związku z wzięciem udziału w Konkursie danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi informatyczne i teleinformatyczne, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze lub audytowe (takie jak np. kancelarie prawne), podmioty świadczące usługi związane z organizacją przez Administratora Konkursu, Tatrzański Park Narodowy oraz podmioty i Partnerzy wskazani na stronie internetowej: www.konkurskolo.pl.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres trwania Konkursu i po jego zakończeniu tj. do dnia 15.11.2023. – po upływie wskazanej daty dane Uczestników zostaną trwale usunięte, chyba że uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w związku z działaniami marketingowymi Administratora lub promowaniem przyszłych edycji Konkursu, w takim przypadku dane osobowe będą przetwarzanie przez okres 10 lat w celu realizacji wskazanych powyżej celów, chyba że uczestnik odwoła wcześniej udzieloną zgodę – wówczas przetwarzanie będzie się odbywać do momentu odwołania zgody. W przypadku pojawienia się ewentualnych roszczeń dane uczestników będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa określających obowiązki Administratora – wówczas przechowywanie danych będzie się odbywać przez czas wynikający z tych przepisów nie dłużej niż przez okres obrony, dochodzenia i ustalenia roszczeń.
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody można wyrazić w dowolny sposób kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: geberit.pl@geberit.com oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 376 01 02. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie będzie jednoznaczne z niemożliwością zakwalifikowania uczestnika do grona laureatów i przyznania nagrody.
 4. Uczestnikom Konkursu, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych.
 5. Wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Uczestnikom Konkursu, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza EOG.

 

Zgody oznaczone * są obowiązkowe.